Social Icons

twitterfacebookgoogle pluslinkedinrss feedemail

Saturday, 13 January 2018

SUNDAY BIBLE VERSES PROMOTIONS - Updates JANUARY 14, 2018


THE BIBLE VERSES
SUNDAY BIBLE VERSES PROMOTIONS


 
THE BIBLE VERSES
THE SUNDAY BIBLE LIGHTS PROMOTIONS 
BIBLE VERSES READINGS PROMOTIONS
Updates JANUARY 14, 2018
——————————————-------------------------—————–

ALWAYS VISIT HERE FOR WEEKLY
BIBLE VERSES AND PROMOTIONS
THE LIGHTS OF GOD GUIDES YOU
-----------------------------------------------------------------
Teaching About Prayer
Matthew
Chapter 6:5-15


TEACHING OF GOSPEL
 TEACHING OF FAITH
SPIRITUAL SALVATION'S
MESSAGE OF GOD
"PANALANGIN SA ATING PANGINOONG DIYOS
MULA SA ARAL NG PANGINOONG KRISTO HESUS"


"Ama naming nasa langit,
Sambahin nawa ang pangalan mo,
Ikaw nawa ang maghari sa amin.
Sundin nawa ang iyong kalooban dito sa lupa tulad ng sa langit.
Bigyan mo kami ng pagkaing kailangan sa araw araw na ito;
At patawarin mo kami sa aming mga kasalanan,
Tulad rin naman ng aming pagpapatawad sa mga nagkakasala sa amin.
At huwag mo kaming iharap sa mahigpit na pagsubok,
Kundi iadya mo kami sa masama!"
( Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman! Amen.) Matthew 6:5:15Matthew
Chapter 6:5-15
Teaching About Prayer

5 When you pray, do not be like the hypocrites, who love to stand and pray in the synagogues and on street corners so that others may see them. Amen, I say to you, they have received their reward. 

6But when you pray, go to your inner room, close the door, and pray to your Father in secret. And your Father who sees in secret will repay you. 

7 In praying, do not babble like the pagans, who think that they will be heard because of their many words.

8Do not be like them. Your Father knows what you need before you ask him.

The Lord’s Prayer.
 

9 “This is how you are to pray:
Our Father in heaven,
hallowed be your name,

10your kingdom come,
your will be done,
on earth as in heaven.

11  Give us today our daily bread;

12and forgive us our debts,
as we forgive our debtors;

13and do not subject us to the final test,
but deliver us from the evil one.

14 If you forgive others their transgressions, your heavenly Father will forgive you.

15But if you do not forgive others, neither will your Father forgive your transgressions.
THE WISDOM BOOKS AND EVANGELIZATIONS

Psalms
Chapter 67
Harvest Thanks and Petitions

 1For the leader; with stringed instruments. A psalm; a song.

I

2May God be gracious to us and bless us;
may his face shine upon us.
Selah
3So shall your way be known upon the earth,
your victory among all the nations.
4May the peoples praise you, God;
may all the peoples praise you!

II

5May the nations be glad and rejoice;
for you judge the peoples with fairness,
you guide the nations upon the earth.
Selah
6May the peoples praise you, God;
may all the peoples praise you!

III

7The earth has yielded its harvest;
God, our God, blesses us.
8May God bless us still;
that the ends of the earth may revere him.Psalms
Chapter 86:1-7
Prayer in Time of Distress

1A prayer of David.

Incline your ear, LORD, and answer me,
for I am poor and oppressed.

2Preserve my life, for I am devoted;
save your servant who trusts in you.
You are my God; 3be gracious to me, Lord;
to you I call all the day.

4Gladden the soul of your servant;
to you, Lord, I lift up my soul.

5Lord, you are good and forgiving,
most merciful to all who call on you.

6LORD, hear my prayer;
listen to my cry for help.

7On the day of my distress I call to you,
for you will answer me.


 


 
FOR OUR SPIRITUAL BELIEF IN LIFE 
---------------------------------------------------------------------------------------------------

EFESO 4:17-18  5:15-17 HEBREWS 4"7

17Sa pangalan ng Panginoon, ito ang sinasabi ko sa inyo: huwag na kayong mamuhay tulad ng pamumuhay ng mga walang pananampalataya sa Diyos. Walang kabuluhan ang kanilang iniisip, 18at wala silang pang-unawa. Dahil sa kanilang kamangmangan at katigasan ng ulo, wala silang bahagi sa buhay na kaloob ng Diyos.
15Kaya't mag-ingat kayo kung paano kayo namumuhay. Mamuhay kayong tulad ng matatalino at di tulad ng mga mangmang. 16Samantalahin ninyo ang bawat pagkakataon na kayo'y makagawa ng mabuti sapagkat punung-puno ng kasamaan ang daigdig ngayon. 17Huwag kayong maging hangal. Unawain ninyo kung ano ang kalooban ng Panginoon.

HEBREWS 4:7 
"KAPAG NARINING NINYO ANG TINIG NG DIYOS, HUWAG MAGING MATIGAS ANG INYONG ULO." 2THESSALONIANS 2:2-14

"Tinatawag kayo ng Diyos sa pamamagitan ng Mabuting Balitang ipinahahayag namin sa inyo, upang makasama sa kaluwalhatian ng ating Panginoong Jesu-Cristo."

--------------------------------------------------------------------------------------------------


"The lights of God and Jesus Christ and Holy Spirit and
Bible lights us all with the lights and
miracles of Mother Mary"
"keep faith"


THE BIBLE VERSES SOURCES
ENGLISH AND TAGALOG VERSIONLINKS:

ENGLISH
READ TAGALOG VERSION SA MGA PILIPINO NA GUSTO NG TAGALOG

BIBLE LIGHTS PROMOTIONS

-----------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------
----------------------------------

No comments:

Post a Comment

 

SOCIAL NETWORK

twitterfacebookgoogle pluslinkedinrss feedemail